מהו צו בטיחות

צו בטיחות

מהו צו בטיחות בעבודה

מקומות עבודה לסוגיהם חייבים בשמירה על כללי הבטיחות המנויים בחוק ובתקנות השונות. על הבטיחות במקום העבודה אמונים מנהלי העבודה, ממוני הבטיחות, וועדת הבטיחות וכדומה, וכן גורמים חיצוניים שכוללים את המפקח על העבודה. בסמכותו של המפקח להטיל צווים שונים אם התרשם כי קיימים ליקויים בטיחותיים במקום, ובהם גם צו בטיחות. בשורות הבאות יוסבר מהו צו בטיחות בעבודה, מהי משמעותו וכיצד ניתן להתמודד עם המצב.

למידע נוסף לחצו כאן

 

פיקוח על העבודה

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, שירות הפיקוח על העבודה אמון על פיקוח כלפי החקיקה הרלוונטית. זאת, במטרה להקפיד על הגהות, הבטיחות ורווחתם של אנשים העובדים במקום. שירות הפיקוח מורכב ממפקחים הפועלים בשטח, תחת מפקחים אזוריים, סגן מפקח ראשי ומפקח ראשי.

החוק מקנה למפקח העבודה סמכויות רבות. בנוסף לאלו הנתונות לו בכל חיקוק, הוא מוסמך להיכנס בכל זמן לכל מקום בו לדעתו מועסקים או עומדים להיות מועסקים בני אדם, או שנעשית בו עבודה עסקית או למשלח יד. במקומות כאלו מוסמך המפקח לבדוק את סידורי הבטיחות, הרווחה והגהות ואת סדרי העבודה, לרבות תהליכי עבודה, מכונות, ציוד ומתקנים. הוא מוסמך גם לברר נסיבות וסיבות לתאונות עבודה, ולחקור כל אדם שנמצא במקום, וכל אדם שיש יסוד להניח שהינו עובד או שעבד במקום.

כמו כן, המפקח מוסמך לבדוק פנקסים, תעודות ומסמכים נוספים שיש חובה בחוק לנהלם, לקיימם או להגישם, ומוסמך גם ליטול דגימות ממוצרים וחומרים, ולצלם מבנים, מתקנים, מכונות, תהליכי עבודה וחומרים. במידה והמפקח חושש כי יפריעו למילוי תפקידו הוא יכול להיות מלווה על ידי שוטר, ובמידה והוא חושש לבריאותם ושלומם של העובדים במקום, הוא רשאי להביא מומחה לביצוע הבדיקות.

 

הוצאת צו בטיחות בעבודה

צו בטיחות בעבודה אינו עשוי מקשה אחת ולמעשה ישנם מספר סוגי צווים. בכל מקרה, הוצאת צווי בטיחות אינה מצויה בסמכותו הבלעדית של מפקח על העבודה, אלא בסמכותו של מפקח עבודה אזורי שבחן את הדו"ח שהגיש המפקח. במידה והתרשם המפקח האזורי כי יש סכנה לבריאותם ושלומם של אנשים עקב חומרים, מתקנים, ציוד, מכונות, תהליכים או מחדלים, ניתן לו להוציא צוי בטיחות שונים.

 

רשימת צווי בטיחות מתחילה עם צו המורה על הפסקת העבודה במקום, או אוסר על שימוש במתקן, חומר, ציוד או מיכון. לחילופין, ייתכן וייאסר בצו השימוש באלו עד שהגורם המסכן הורחק וניתן אישור לכך מטעם מפקח עבודה. בנוסף, קיים צו בטיחות שמשמעו כי במסגרת זמן נקובה חייבים מחזיקי מקום העבודה לנקוט אמצעים לצורך הרחקה של הסכנה. במידה והסכנה איננה תכופה, מפקח עבודה מחויב להעניק למחזיקי המקום אפשרות להשמיע את טענותיהם בטרם הוצאת הצו.

כאמור, הצווים ניתנים רק לאור אישור של מפקח עבודה אזורי. ואולם, מפקח העבודה הראשי יכול להסמיך מפקח עבודה לעניין זה, כך שיהיו בידיו סמכויות זהות למפקח אזורי. בכל המקרה, את הצו מוסרים לידי בעלי המקום, או שולחים בדואר רשום, או מדביקים באזור גלוי במקום העבודה. הצו יהיה תקף כל עוד מפקח עבודה אזורי או ראשי לא ביטל אותו, או בית דין אזורי בהתאם לבקשה של מחזיקי מקום העבודה.

למען הדוגמא, צו בטיחות בעבודה לאתר בנייה עשוי להינתן למקום בו לא מונה מנהל עבודה, או שמונה מנהל שאינו מקובל על המפקח האזורי, או שמנהל העבודה נפסל או הושעה על ידי המפקח הראשי. דוגמאות נוספות הן הוצאת צו בטיחות לאתר בנייה בו מבוצעת עבודה בסמיכות מסוכנת לקו חשמל, וכן אתר בו מצוי עגורן צריח שלא נבדק בבדיקה תקופתית, או שפג תוקפה של הבדיקה שעבר.

 

צווים נוספים שמוציאים מפקחי עבודה

מלבד צו בטיחות, מפקח עבודה או מפקח אזורי יכולים להוציא צו שיפור. מדובר בצו היוצא למקום עבודה שבו לא מקיימים הוראות חקיקה בתחום הגהות, הבריאות, הבטיחות או הרווחה כלפי אנשים הנמצאים במקום (עובדים ואחרים). באמצעות הצו מחייב המפקח את מחזיקי מקום העבודה לנקוט צעדים המפורטים בצו, שמטרתם קיום הוראות החוק בתקופה שתעמוד על שבועיים לפחות.

מכאן והלאה על המחזיק במקום העבודה מוטל לבצע את האמור בצו השיפור, ולהודיע על כך לכל היותר תוך 7 ימים אחרי שתקופת הביצוע האמורה בצו הסתיימה. יש לציין כי ניתן לערער על הצו בבית דין אזורי לעבודה הרלוונטי למקום העבודה, וזאת בתוך 7 ימים ממועד מסירת הצו. בערעור ניתן לבקש את דחיית הביצוע באופן שלם או חלקי.

צו נוסף שמוציא מפקח על עבודה הינו צו הפסקת עבודה, המיועד לאתרי בנייה. מדובר בצו היוצא כאשר למפקח על עבודה נודע על אירוע בו נפצע קשה או מת אדם. משמעות הצו היא שהעבודה באתר נפסקת ושהאתר למעשה נסגר, ולא ניתן לקיים בו פעילות למשך 2 ימי עבודה לאחר התאונה.

כאשר צו כזה ניתן, מפקח עבודה בודק בתקופת התוקף של הצו את הבטיחות במקום. יש באפשרותו להאריך את תוקפו בעוד 3 ימים, ובנוסף לתת צו בטיחות או צו שיפור על מנת להבטיח את רמת הבטיחות במקום. יש לציין כי למרות הפסקת העבודה באתר, עדיין ניתן יהיה לקיים בו עבודות בתקופת התוקף, אך רק עבודות שעניינן תיקון ליקויי בטיחות. בכל מקרה, בתקופה זו של הפסקת העבודה על המעסיק מוטל להמשיך לשלם לעובדים את שכרם כרגיל.

חשוב לדעת שמרגע שיצא צו הפסקת עבודה, או הוארך, יכולים המחזיקים במקום העבודה להציג את טענותיהם. במידה והוכיחו שעמדו בכל ההוראות המחייבות, הצו יבוטל. ניתן לערער על החלטה שלא לבטל צו הפסקת עבודה בבית דין אזורי לעבודה.

 

לקבלת סיוע משפטי בצווי בטיחות והפסקת עבודה

למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בכל הקשור לתחום המנהלי ולרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה, וביכולתנו לספק מעטפת מקיפה לגורמים המוצאים את עצמם בפני צווי בטיחות, שיפור והפסקת עבודה, וכן הליכי חקירה מצד הגורמים השונים. לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן