תוכנית לניהול בטיחות

מהי בטיחות אקטיבית

מהי תוכנית לניהול בטיחות

תוכנית לניהול בטיחות הינה חובה על פי חוק, החלה על כל מקום או מפעל שמבוצעים בהם בניה ומעסיקים חמישים עובדים לפחות. בשורות הבאות יובאו הסברים אודות תוכנית הניהול והיבטיה השונים.

 

בטיחות אקטיבית ופסיבית

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות) משנת 2013, עוסקות בהיבטיהן הבסיסיים של תוכניות בטיחות במקומות עבודה. מטרתן של התקנות היא לקבוע תוכנית פרואקטיבית שיטתית לניהול הבטיחות, על מנת למנוע מחלות מקצוע ותאונות, להקטין סיכונים ולעמוד בדרישות החוק בתחומי הבריאות והבטיחות בתעסוקה.

למי שאינו מבין מהי בטיחות אקטיבית, יוסבר תחילה כי בטיחות פסיבית הינה ההיבטים הנייחים, כגון ציוד מגן אישי, רתמות, מעקות וכדומה, המשמשים לשמירה על שלומם ובריאותם של העובדים, כמו גם ביצוע תחקירים לאחר מעשה. לעומת זאת, בטיחות אקטיבית משמעה גישה מודעת וחיובית כלפי התנהלות בטוחה ושימת לב לסיכונים, למניעה מוקדמת של תאונות ומחלות, כאשר גם העובדים וגם המנהלים ערים לסוגיות הבטיחות ולאחריות הרובצת על כתפיהם. את יישומה של הגישה הפרואקטיבית ניתן לבצע בדרכים רבות, כגון סיורים שמבצעים יחדיו מנהל ועובד במתחם העבודה לצורך זיהוי מפגעים, ניקוד שמספקים העובדים בפגישות שבועיות לגבי היבטי בטיחות עיקריים במחלקות השונות, וכדומה.

בכל מקרה, מטרתן של התקנות בכלל, ושל תוכנית ניהול העבודה בפרט, היא לחזק את הגישה האקטיבית, או הפרואקטיבית כלפי הבטיחות, כפי שנראה להלן.

 

מה אומרות התקנות לגבי תוכנית הבטיחות

התקנות אומרות כי מי שמחזיק במקום העבודה, הוא אחראי על הפעלת ויישום תוכנית בטיחות וגיהות, ועליו לנקוט באמצעים המבטיחים את מילוי הוראותיו על ידי העובדים שמונו על ידיו. בכל שנה יש לוודא כי מכינים את התוכנית ושהיא מעודכנת בנושאים חדשים, ויש לאפשר למי שאמון על הכנת גישה לכל המידע ולכל מקום רלוונטי. כמו כן, על המחזיק במקום העבודה להתייעץ עם וועדת הבטיחות ולאשר את התוכנית בחתימתו, להחליט על המשאבים הדרושים ליישום התוכנית ולפרסם את ההחלטה, ולבקר את מידת היישום תוך תיעוד בכתב של הממצאים.

לפי התקנות, קיימים מספר פרקי חובה שצריכות להופיע בכל תוכנית בטיחות. ראשית, קיים פרק המתאר את מקום העבודה, ייעודו, מאפייני הפעילות, היקף המועסקים, מיקום המתקנים ופריסתם. שנית, פרק המפרט את מדיניות הגיהות והבטיחות במקום העבודה, כגון יעדים, סדרי עדיפויות, מדדים, הנחיות, תקנים ורמת הסיכון המקובלת. פרק שלישי מתאר את מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית, לרבות המבנה הארגוני של המערך, שמות בעל התפקידים, השירותים הרפואיים, מערך טיפול ותגובות במצבי חירום ואירועי בטיחות.

הפרק הרביעי של התוכנית עוסק בניהול הסיכונים במקום העבודה, ועליו לכלול ניתוח סיכונים מקצועי כגון גורמי הסיכון, הערכת סיכונים, אמצעים ושיטות לבקרה על סיכונים, קבלת החלטות ודרכים לבקרת סיכונים, ויישום ההחלטות. בתוך כך, לכל הסיכונים צריך להיקבע בעל תפקיד המוסמך למאשר את רמת הסיכון הקביל והאחראי ליישם את אמצעי הבקרה, כמו גם לוחות הזמנים לסיום יישום האמצעים, ודרך המעקב אחרי הקטנת הסיכון.

מעבר לכך, התקנות ממשיכות ומפרטות עוד מספר סעיפים העוסקים בהדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית, בדיקות תקופתיות לחומרים וציוד, ובדיקות רפואיות תעסוקתיות על פי החקיקה הרלוונטית למקום התעסוקה. פרקים נוספים עוסקים במתן וחידוש של אישורים, היתרים, הסמכות, מינויים, רישיונות ושמירת הכשירות בהקשר לבטיחות העובדים, וכן פעולות ומשימות נוספות המקדמות את הבטיחות לפי הצעת ממונה הבטיחות או ועדת הבטיחות, ורשימת נהלים והוראות לבטיחות ובריאות תעסוקתית.

 

כמה מילים על סיכון קביל

ההגדרה של סיכון, הינה הסיכוי שאירוע מסוכן יתרחש לצד הערכת דרגת הפגיעה. לפיכך, סיכון קביל הוא זה המוגדר בתור הגורם המוסמך לאשרו, כמצוי בתוך הרמה הקבילה על פי הוראות החוק. למעשה, אחת ממטרות הבטיחות האקטיבית ושל תוכנית ניהול הבטיחות בכלל, היא להקטין את רמתם של סיכונים במקום העבודה לרמה הקבילה על פי חוק, וככל הניתן למנוע אותם בכלל. על פי התקנות, יש לבצע סקרי בטיחות לאיתורם של סיכונים על פי מאפייניו הייחודיים של מקום העבודה, כאשר לאור הסקר יפורטו סיכונים בלתי קבילים המצריכים התערבות מיידית, סיכונים קבילים המצריכים אישור של הגורם המוסמך, וסיכונים שכבר עכשיו קבילים ללא התערבות. במילים פשוטות, בסקרי הסיכונים בוחנים את הסיכוי לאירוע מסוכן, מהי מידת הנזק שעלולה להיגרם, ומכאן מידת הדחיפות של הטיפול בסיכון.

 

לקבלת סיוע משפטי

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לרגולציה, בטיחות וגהות בעבודה. לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 074-7031122.

ליעוץ ראשוני צור קשר

דילוג לתוכן